KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre Çetinkaya Pano Saç Tablo ve Plastiksan. Tic . A.Ş. sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur. Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğü'nü düzenleyen 10'ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu aydınlatma metni hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesinin yanı sıra şeffaf ve hesap verebilir olmak amacıyla hazırlanmıştır.

İlgili Kişi

Kişisel verileriniz Çetinkaya Pano Saç Tablo ve Plastiksan. Tic . A.Ş. tarafından işlenen siz, iş başvurunuz sebebiyle tarafımızdan Çalışan Adayı olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

Veri Sorumlusu

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Çetinkaya Pano Saç Tablo ve Plastiksan. Tic . A.Ş. veri sorumlusudur.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimlerimiz tarafından yapılması, internet sitesi üzerinden üyelik kaydı oluşturulabilmesi ve üyelik oluşturulması esnasında kimlik doğrulaması yapılabilmesi, izin tercihleriniz doğrultusunda ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, alışveriş verilerinizin raporlanması ve değerlendirilmesi, istatistiki analizler yapılması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, size özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Kişisel verileriniz; a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme, ilkelerine uygun olarak işlenecektir. İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Verinin İçeriği İletişim Verisi Telefon Numarası, Adres Kimlik Verisi Ad Soyad, Vergi Kimlik Numarası, Vergi Dairesi Mesleki Deneyim Unvan Finans Verisi Kart Numarası, Son Kullanma Tarihi, CVV Numarası

Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla bankalara, yetkili kamu kurumlarına, kargo ve lojistik şirketlerine, hukuk bürolarına ve özel kişilere Kanun’un 8 ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde; aktarılabilecektir. Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, “Şirket” tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, birimlerimiz, temsilcilikler, bölge müdürlükleri, satış ekipleri, anlaşmalı kurum, kuruluş ve şirketler, sms kanalları, internet sitesi, üye işyeri pos kanalları, anlaşmalı mağazalar, destek hizmeti alınan şirketler, “Şirket”’in sizler ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında yukarıda belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun, BDDK mevzuatı, Masak Mevzuatı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, Sigortacılık Kanunu ile sayılan kanunlara ilişkin ikincil mevzuat hükümleri, Vergi mevzuatından doğan yükümlülükler, denetleyici ve düzenleyici kurum ve kuruluşların düzenlemeleri ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, “Şirket”’e ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda kanuni süreleri boyunca muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kanun’un 11. Maddesi kapsamında sahip olduğunuz haklarınız aşağıdaki gibidir; • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. İlgili kişiler bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde şirketimize iletebilirler. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu Selehaddin Eyyübi Mahallesi Piri Reis Cadde No: 6/1 Esenyurt/İstanbul adresine yazılı olarak; cetinkayapano@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;

Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;

Başvurunuzu gönderdiğiniz sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak ik@cetinkayapano.com adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz. Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" ile ulaşabilirsiniz.

Çetinkaya Pano ile güvenli tahsilat

Hafta İçi Her Gün 09:00 - 18:00 Arası Ücretsiz Destek

+90 212 689 5 689

oduyo.com.tr

İş Ortaklarımız ve Müşterilerinizden Kolay ve Güvenli Tahsilat

bir Ödüyo! edin